Vilkår og betingelser

1. Definitioner
1.1 "Sælger" betyder J&A (International) Limited og dets tilknyttede afdelinger.
1.2 "Køber" betyder den person, virksomhed eller enhed anmeldt som aktieselskab eller ej, der har indgået aftale med Sælger, uanset som agent eller ej, og hvis der er indgået kontrakt som agent, skal agenten anses for at indeholde det væsentlige af en sådan agent.
1.3 "Varerne”: alle produkter, der sælges af Sælgeren i henhold til kontrakten med Køber.
1.4 "Kontrakten": aftalen om køb og salg af Varer (herunder eventuelle terminskontrakt for en aftalt mængde til en aftalt pris).
2. Salgsgrundlaget
2.1 Sælger skal sælge og Køber skal købe Varerne i overensstemmelse med eventuelle skriftlige tilbud for Sælger, der accepteres af Køber, omfattet af disse betingelser, der vil regulere kontrakten med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser, hvor et sådan tilbud accepteres eller påstås at være accepteret.
2.2 Ingen ændring af disse betingelser skal være bindende, medmindre det er skriftligt aftalt mellem de bemyndigede repræsentanter for Køber og Sælger.
3. Pris for Varer
3.1 Prisen for Varerne skal den tilbudte pris, eller hvor prisen ikke er angivet (eller en tilbudt pris ikke længere er gyldig), prisen angivet i Sælgers aktuelle prisliste på tidspunktet for accept af ordren, medmindre andet udtrykkelig aftales skriftligt af Sælger.
3.2 Alle bestillinger er underlagt transportgebyrer på Sælgers aktuelle sats, medmindre der er skriftlig aftale om det modsatte. Sælger forbeholder sig ret til at ændre sin nuværende prisliste til enhver tid uden forudgående varsel.
3.4 Alle priser (herunder udgifter til transport), er underlagt merværdiafgift efter de satser, der var gældende på tidspunktet for faktureringen, underlagt bestemmelserne i §10.2 nedenfor.
3.5 Alle tilbudte priser er kun gældende i 30 dage, eller indtil tidligere accept af Køber, hvorefter de kan ændres af Sælger uden varsel til Køber.
3.6 Sælger forbeholder sig ret til at opkræve for alt indledende udført arbejde, herunder kunstværker, prøvetryk, prøver og broderimønstre produceret på Købers anmodning. Hvor der ikke er aftalt afgift, så disse vil være på værdien af arbejdet samt leverede materialer.
4. Betaling
4.1 Fakturaer forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt af Sælger.
4.2 Sælger forbeholder sig ret til at opkræve renter af forfaldne balancer, med en sats på 5% over basissatsen fra Barclays Bank plc, fra den angivne betalingsdato indtil betaling er modtaget fuldt ud.
5. Transport
Alle Varer leveret af Sælger til Køber, enten direkte eller til en tredjepart, er underlagt transportgebyrer, medmindre andet er aftalt skriftligt af Sælger.
6. Ejendomsretten til Varerne
6.1 Risikoen for Varerne overgår til Køber straks efter levering af Varerne til Køber, eller efter at Køber eller Købers agent afhenter Varerne;
6.2 Indtil Sælger har modtaget betaling af alle udestående beløb fra Køber til Sælger på enhver konto: -
6.2.1 skal Varerne forblive hos Sælger, og Køber afholder dem som Sælgers depositar og betroede agent;
6.2.2 Køber skal opbevare Varerne korrekt og beskyttet, og i god og omfattende reparation og stand, og skal opbevare dem særskilt og på en sådan måde, at de let kan identificeres som Sælgers ejendom. Køber skal sikre, at Varerne holdes fri for enhver afgift eller behæftelse;
6.2.3 Køber må sælge Varerne i løbet af normal forretningsgang, og på forretningsmæssigt rimelige vilkår, på det grundlag, at (uanset om en låneperiode tilladt i henhold til kontrakten er udløbet) hele provenuet fra salget (eller sådanne midler som Køber skal modtage) tilhører og forvaltes til Sælger, og hvis det kræves af Sælger skriftligt, skal Varerne holdes adskilt fra Købers egen midler og fra alle andre konti;
6.2.4 hvor Varerne er blevet solgt af Køber, skal Køber, på Sælgers anmodning og Købers regning, tildele Sælger alle sine rettigheder over for sin kunde;
6.2.5 Sælger kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen givet til Køber, i henhold til 6.2.3 ovenfor, for at sælge Varerne, og Køber skal derefter give Sælger adgang til de lokaler, hvor Varerne befinder sig og fjerne samme.
6.3.1 såfremt Køber konverterer Varerne (eller nogen af â��â��dem) til et nyt produkt, uanset om en sådan konvertering indebærer blanding af andre varer eller ting overhovedet, og uanset proportioner, skal konverteringen kun påvirke Køber som agent for Sælger, der skal have det fulde retlige og retmæssige ejerskab af de nye produkter;
6.3.2 Køber skal opbevare Varerne og de nye produkter separat og på en sådan måde, at de let kan identificeres som værende Sælgers ejendom, og straks returnere Varerne til Sælger, hvis dennes repræsentant anmoder derom;
6.3.3 Hvis Varer, der er ejet af Sælger, skal blandes med Varer, der tilhører enhver anden person(er) end Køberen, så skal produktet deraf anses at være ejet i fællesskab med en sådan person(er);
6.3.4 Sælger skal være juridisk og retmæssigt berettiget til udbyttet fra salget, og  Køber skal betale et sådant udbytte til en separat konto, eller på anden måde sikre, at hele det ovennævnte udbytte opbevares af, eller på vegne af,  Køber i en særskilt og identificerbar form. I særdeleshed, men uden at det berører den generelle betydning af ovenstående, skal Køber ikke indbetale udbyttet til en bankkonto, der er overtrukket.
7. Insolvens hos Køber
7.1 Denne klausul gælder, hvis: -
7.1.1 Køber laver en frivillig aftale med sine kreditorer, eller bliver genstand for en administrationsordre eller (som enkeltperson eller virksomhed) går konkurs, eller (hvis et selskab) går i likvidation (på anden måde end med henblik på sammenlægning eller rekonstruktion); eller
7.1.2 en behæftelse overtager Varerne, eller en modtager er udpeget, af én af Købers ejendomme eller aktiver, eller
7.1.3 Køber ophører, eller truer med at ophøre, med at drive virksomhed, eller
7.1.4 Sælger er overbevist om, at nogen af â��â��de begivenheder, der er nævnt ovenfor er ved at opstå i relation til Køber, og underretter Køber i overensstemmelse hermed.
7.2 Hvis denne klausul gælder, er Sælger, med forbehold af andre rettigheder eller retsmidler til rådighed til Sælger, berettiget at annullere kontrakten eller indstille yderligere leverancer i henhold til kontrakten uden erstatningsansvar overfor Køber, og hvis Varerne er blevet leveret, men ikke betalt, forfalder de straks til betaling uanset tidligere aftale eller arrangement om det modsatte, og derudover må Sælger umiddelbart ankomme til på de lokaler, hvor Varerne befinder og fjerne dem.
8. Erstatningskrav for mangler, skader og manglende levering
8.1 Krav i forbindelse med manglende levering eller skader skal forelægges skriftligt til Sælger inden for syv dage efter modtagelsen af â��â��Varerne.
8.2 Krav i forbindelse med manglende levering skal forelægges skriftligt til Sælger inden for en måned af afsendelse af Varerne.
8.3 Alle andre krav skal forelægges inden for syv dage efter modtagelsen af â��â��Varerne.
8.4 Alle bestillinger accepteret til anvendelse af Sælger produkter til Købers egne Varer, vil blive accepteret på den præmis at der ikke ydes nogen garanti til Sælger for enten skader på Købers Varer i Sælgers lokaler eller i transit til eller fra Sælgers lokaler, og derfor accepteres bestillinger af denne art på Købers egen risiko.
8.5 Sælger forpligter sig til at passe godt på alle produkter sendt af Køber til illustration, farve- og billedmatchning osv., men påtager sig intet ansvar for deres skader eller tab, enten i Sælgers lokaler eller i transit.
9. Returnering af Varer
9.1 Sælger kan ikke acceptere returnering af Varer, hvis de på nogen måde har været dekoreret med broderi, transfers eller andre metoder, eller er blevet yderligere behandlet eller ændret af eller på opfordring af Køber.
9.2 Varer kan ikke returneres uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Sælger.
10. Prøver og overslag
10.1 Produktionen af prøver forud for en bestilling afgives, udgør ikke et salg pr. prøve. Mens alt vil blive gjort af Sælger for at overholde prøven, vil Sælger ikke være ansvarlig for eventuelle forskelle mellem prøven og de â��â��leverede Varer på grund af omstændigheder uden for Sælgers rimelige kontrol.
10.2 Mens alt vil blive gjort for at give præcise overslag, forbeholder Sælger sig ret til at ændre oprindelige overslag og tilbud til broderi ved færdiggørelsen af produktionsklare broderimønstre.
10.3 Såfremt Køber leverer produkter, på hvilke Sælger tillægger Varer solgt i henhold til denne kontrakt, garanterer Køber, at de leverede elementer er egnede i alle henseender til at acceptere Sælgers Varer på dem, og at de er egnede til fastgørelsesmetoder anvendt af Sælger, og Sælger påtager sig intet ansvar for Købers eventuelle tab eller skade som følge af uegnethed af komponenterne leveret af Køber.
11. Ansvar
11.1 Undtagen i tilfælde af død eller personskade forårsaget af Sælgers forsømmelse, skal Sælgeren ikke være ansvarlig overfor Køber på grund af nogen repræsentation (medmindre svigagtig) eller underforstået garanti, betingelse eller andet emne, eller told på sædvaneret, eller under de udtrykkelige kontraktbetingelser, for nogen direkte, særlig eller deraf følgende tab eller skader (uanset om det er tab af fortjeneste eller andet), omkostninger, udgifter eller andre krav om erstatning overhovedet (og uanset om den skyldes uagtsomhed af Sælger, dennes ansatte eller agenter eller på anden måde) der opstår ud af eller i forbindelse med levering af Varerne eller deres brug eller videresalg af Køber, og Sælgers samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med kontrakten må ikke overstige prisen på Varerne, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår.
11.2 Sælger skal ikke være ansvarlig over for Køber, eller betragtes som værende i strid med kontrakten på grund af forsinkelser i udførelsen, eller manglende opfyldelse, af nogen af â��â��Sælgers forpligtelser i forhold til Varerne, hvis forsinkelsen eller fejl skyldtes forhold uden for Sælgers rimelige kontrol. Med forbehold for generel anvendelse af ovenstående, skal følgende betragtes som årsager uden for Sælgers rimelige kontrol: -
11.2.1 Naturkatastrofer, eksplosioner, oversvømmelser, storm, brand eller ulykker;
11.2.2 Krig eller trussel om krig, sabotage, oprør, civile uroligheder eller rekvisition;
11.2.3 Handlinger, restriktioner, forskrifter, vedtægter, forbud eller foranstaltninger af nogen art på anledning af en regerings-, parlaments- eller lokal myndighed;
11.2.4 Import- eller eksportbestemmelser eller embargoer;
11.2.5 Strejker, lockouts eller andre faglige aktioner eller handelstvister (uanset om de involvere ansatte hos Sælger eller en tredje part);
11.2.6 Vanskeligheder med at anskaffe råvarer, arbejdskraft, brændstof, dele eller maskineri;
11.2.7 Strømsvigt eller sammenbrud af maskiner.
11.3 Advarsel: Badges med magnetisk tilbehør bør ikke bæres af personer med pacemaker. Det anbefales også, at magneten holdes mindst 20 cm fra betalings-/kreditkort og følsomt elektronisk/magnetisk udstyr og lagringsenheder.
11.4 Moderne tøj er overtrukket og udført på mange forskellige måder. Vi anbefaler derfor afprøvning af den bedste kombination af varmeforseglingsparametre og metoder før påføring af udsmykningen. Sælger påtager sig intet ansvar for forkert anvendelse af udsmykningen.
11.5 Køber accepterer, at der vil være mindre variationer i farver, især med digitalt trykte Varer, mellem det originale billede, og det fremstillet af Sælger.
12. Specifikationer
12.1 Oplysninger om Sælgers Varer, der er indeholdt i kataloger, brochurer og andre medier, tilbudt af Sælger til Køber, er givet i god tro, men er beregnet som værende tilnærmelsesvis og det skal være Købers opgave at stole på sin egen afgørelse når det gælder naturkvalitet og egnethed til formålet af Sælgerens Varer.
12.2 Sælger forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre specifikationer uden forudgående varsel.
13. Lovgivning
Kontrakten er underlagt lovgivningen i England og er underlagt den eksklusive jurisdiktion af de engelske domstole.
14. Vigtig oplysning om copyright
Det er en udtrykkelig forudsætning for alle kontrakter om levering af designs, kunstværker, broderimønstre, emblemer, tryk og broderier, at Køber har den fulde myndighed og tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller Varemærkeindehaveren til at reproducere de pågældende design, motiver eller logoer. Sælger leverer sådanne designs, kunstværker, broderimønstre, emblemer, tryk og broderier i god tro og til lovlige formål. En sådan levering udgør ikke en garanti fra Sælger om at designet, logoet eller motivet må gengives, og Sælger påtager sig intet ansvar til enhver uautoriseret reproduktion heraf, og Køber indvilliger i at friholde Sælger for enhver handling eller krav rejst mod Sælger i forbindelse med en sådan misligholdelse. Sælger forbeholder sig retten til afvise en bestilling, hvis det menes at copyright bliver overtrådt, eller hvis billedet anses som stødende eller obskønt.
Købers ordreafgivelse betyder fuld accept af disse vilkår og betingelser og bestemmelserne heri.